- ဘုတလင္ ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္း ႏွင့္ ရန္ကင္းေအးျငိမ္း ၀ိပႆနာတရားစခန္းမ်ား တရားစခန္း၀င္ ေယာဂီမ်ား၏ ရက္(၆၀)တရားအေတြ႔ႀကံဳမ်ားကို စုစည္းကာ တင္ဆက္ထားပါသည္။

- တရားစခန္း၀င္ ေယာဂီမ်ား၏ သမထ၊ ၀ိပႆနာ တရားအေတြ႔အၾကံဳ ဓမၼရသမ်ား လည္းပါ၀င္သည္။

- ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းဆရာေတာ္ၾကီး၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလိွဳင္တို႔၏ အမွာစာမ်ားပါ၀င္သည္။

- အလင္းနိမိတ္မ်ားလႊတ္၍ ဘုရားမ်ားဖူးပုံ၊ နတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳပုံမ်ား ပါ၀င္ေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼဒါနအလွဴရွင္-မေနရီေအာင္(Myanmar)