အေခြ(၁) သတၱ၀ါေပ်ာက္ ဒိဌိခြာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ေ၀ဒနာမွာငါမပါ Download
၂။ စကၡဳကရဏီ ညာဏကရဏီ Download
၃။ အျပစ္ျဖစ္ရာ ကံသုံးျဖာ Download
၄။ ကမၼ၀ဋ္သာမရွိပါ ၀ိပါက၀ဋ္မရွိပသတည္း Download
၅။ ကိေလသာအာရုံ Download
၆။ ဥပဒါန္မပူး ကံမပူး အရူးမျဖစ္ျပီ Download
၇။ အရက္မမူးေသာတရား Download
၈။ ပန္းပင္တစ္ပင္ သူမ်ားျမင္ Download
၉။ ငါလိုခ်င္တယ္ Download