အေခြ(၁) ရက္(၆၀)တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူ သမထ၊၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ကႏၷီသမထ၊ ၀ိပႆနာ မိတ္ဆက္တရားေတာ္ Download
၂။ ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာ တရားေတာ္ Download
၃။ ေမတၱာဘာ၀နာ တရားေတာ္ Download
၄။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) Download
၅။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) Download
၆။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) Download
၇။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) Download
၈။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) Download
၉။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) Download
၁၀။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) Download
၁၁။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) Download
၁၂။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) Download
၁၃။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) Download
၁၄။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) Download
၁၅။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) Download
၁၆။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) Download
၁၇။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) Download
၁၈။ ၀ိပႆန ာအားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) Download
၁၉။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) Download