အေခြ(၁) ဘုရားရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး တရားေတာ္မ်ား

၁။ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ Download
၂ ။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၄။ သုဂေတာ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၅။ ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၈။ ဗုေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ Download
၉။ ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ Download

အေခြ(၂) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁ Download
၂။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၂ Download
၃။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၃ Download
၄။ သင္တန္းတရားေတာ္-  အပိုင္း ၄ Download
၅။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၅ Download
၆။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၆ Download
၇။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၇ Download
၈။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၈ Download
၉။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၉ Download
၁၀။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၀ Download