အေခြ(၁) အေျခခံဗုဒၶဘာသာသင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ သင္တန္းမိတ္ဆက္ Download
၂။ ရတနာသံုးပါး Download
၃။ ဘုရားရတနာ အပိုင္း(၁) Download
၄။ ဘုရားရတနာ အပိုင္း(၂) Download
၅။ တရားရတနာ Download
၆။ သံဃာ့ရတနာ Download
၇။ သစၥာေလးပါး Download
၈။ မဂၢင္ရွစ္ပါး အပိုင္း(၁) Download
၉။ မဂၢင္ရွစ္ပါး အပိုင္း(၂) Download
၁၀။ ကံႏွင့္ကံ၏အကိ်ဳး အပိုင္း(၁) Download
၁၁။ ကံႏွင့္ကံ၏အကိ်ဳး အပိုင္း(၂) Download
၁၂။ ကံႏွင့္ကံ၏အကိ်ဳး အပိုင္း(၃) Download
၁၃။ ကံႏွင့္ကံ၏အကိ်ဳး အပိုင္း(၄) Download
၁၄။ ဘ၀ေဟာင္း ဘ၀သစ္ အပိုင္း(၁) Download
၁၅။ ဘ၀ေဟာင္း ဘ၀သစ္ အပိုင္း(၂) Download
၁၆။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ အပိုင္း(၁) Download
၁၇။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ အပိုင္း(၂) Download
၁၈။ ကန္ေတာ့ပံုႏွင့္ငါးပါးသီလ အပိုင္း(၁) Download
၁၉။ ကန္ေတာ့ပံုႏွင့္ငါးပါးသီလ အပိုင္း(၂) Download
၂၀။ ငါးပါး ရွစ္ပါး ကိုးပါးသီလ အပိုင္း(၁) Download
၂၁။ ငါးပါး ရွစ္ပါး ကိုးပါးသီလ အပိုင္း(၂) Download
၂၂။ ဘုရားအေနကဇာတင္ျခင္း Download
၂၃။ ပရိတ္ၾကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၁) Download
၂၄။ ပရိတ္ၾကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၂) Download
၂၅။ ပရိတ္ၾကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၃) Download
၂၆။ ပရိတ္ၾကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အပိုင္း(၄) Download
၂၇။ ၀ိပႆနာမူေသနည္း Download