အထင္ကရဆရာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားထားေသာ မိဘေမတၱာဘြဲ႔တရားေတာ္မ်ားကို စုစည္းကာတင္ဆက္ထားပါသည္။ မိဘေက်းဇူးကို ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားျဖင့္ အေက်ဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

 

 

 

၁။ မိဘမ်ားကသားသမီးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - သီတဂူဆရာေတာ္ Download
၂။ မိဘေက်ဇူးဆပ္နႏိၵယေမ်ာက္မင္းဇာတ္ေတာ္ - အ႐ွင္ကုသလ Download
၃။ ကိသာေဂါတမီ(၁) - ျမစႀကၤာဆရာေတာ္ Download
၄။ ကိသာေဂါတမီ(၂) - ျမစႀကၤာဆရာေတာ္ Download
၅။ မိဘေက်းဇူးအသက္ေပး၍ဆပ္သူ - ျဖဴးဆရာေတာ္ Download
၆။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ၿပီးျပီလား - တြံေတးဆရာေတာ္ Download
၇။ သပၸဴရိသသုတၱန္(၁) - ျမစႀကၤာဆရာေတာ္ Download
၈။ သပၸဴရိသသုတၱန္(၂) - ျမစႀကၤာဆရာေတာ ္Download
၉။ အေမ့ေက်းဇူးမေၾကငါမေသ(၁) - ျဖဴးဆရာေတာ္ Download
၁၀။ အေမ့ေက်းဇူးမေၾကငါမေသ(၂) - ျဖဴးဆရာေတာ္ Download
၁၁။ မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္ - ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဦးဥတၱမသာရ Download
၁၂။ မိဘထံမွအေ<ကးအရင္ေပးဖို႔ႀကိဳးစားပါ - ပဲခူးဆရာေတာ္ Download
၁၃။ သီတာေရလားဆန္ေရလား - ပဲခူးဆရာေတာ္ Download
၁၄။ အေမမ်ားအတြက္တရားတစ္ပုဒ္ - ေမတၱာေအးဆရာေတာ္ Download
၁၅။ မိဘေမတၱာသားလိမၼာ - ေမတၱာေအးဆရာေတာ္ Download
၁၆။ မိဘျပတ္မွားအပၸါယ္သြား - ဦဇ၀န(မိုးကုတ္) Download
၁၇။ မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္သားေကာင္းသမီးျမတ္- ဦးဇ၀န(မိုးကုတ္) Download
၁၈။ ေက်းဇူးဆပ္က်မိႏွင့္ဖ - ဦးဇ၀န(မိုးကုတ္) Download
၁၉။ အေမ့အျပံဳး - အ႐ွင္ေဆကိႏၵ Download
၂၀။ မိဘျပစ္မွားငရဲလား - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၁။ အေမ့ေမတၱာသားလိမၼာ- အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၂။ မိဘေက်းဇူးဆပ္က်စို႔(၁) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၃။ မိဘေက်းဇူးဆပ္က်စို႔(၂) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၄။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္(၁) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၅။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္(၂) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၆။ အသက္ေပးၿပီးခ်စ္တဲ့ေမေမ(၁) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၇။ အသက္ေပးၿပီးခ်စ္တဲ့ေမေမ(၂) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၈။ အသက္ေပးၿပီးခ်စ္တဲ့ေမေမ(၃) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၂၉။ အသက္ေပးၿပီးခ်စ္တဲ့ေမေမ(၄) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၃၀။ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ျပဳပါေမေမ(၁) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၃၁။ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ျပဳပါေမေမ(၂) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download
၃၂။ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ျပဳပါေမေမ(၃) - အ႐ွင္အာစရာလကၤာရ Download