အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၁) Download
၂။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂) Download
၃။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၃) Download
၄။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၄) Download
၅။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၅) Download
၆။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၆) Download
၇။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၇) Download
၈။ ဗုဒၶဓမၼအက်ဥ္းခ်ဳပ္ Download
၉။ ဒုလ’ဘတရားငါးပါး Download
၁၀။ အာယုဒီဃေကာင္းမႈ Download
၁၁။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁) Download
၁၂။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၂) Download
၁၃။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၃) Download
၁၄။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၄) Download
၁၅။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၅) Download
၁၆။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၆) Download
၁၇။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၇) Download
၁၈။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၈) Download
၁၉။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၉) Download
၂၀။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁၀) Download

အေခြ(၂) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားေပါင္း Download
၂။ ေကာင္းမႈေလးမ်ိဳး Download
၃။ ၀ိဟာရအႏုေမာဒနာ Download
၄။ သစၥာေလးပါး Download
၅။ ေလာက၏သေဘာ Download
၆။ ေမတၱာတရား Download
၇။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု Download
၈။ ခ်မ္းသာသုခတရားေလးပါး Download
၉။ ေလာကသုတၱန္ Download
၁၀။ ေဗာဓိပူဇာ Download
၁၁။ အာနာပါနသတိပဌာန္ Download
၁၂။ ဒါနအႏုေမာဒနာ Download
၁၃။ ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ Download
၁၄။ ေ၀လာမသုတ္ Download
၁၅။ သုခေလးပါး Download
၁၆။ မဏိတသာမေဏ Download
၁၇။ သုဒၶတသုတၱန္ Download