ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ဦးသန္ျမင့္ဦး+ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳမာေအာင္ မိသားစု(Singapore)

အေခြ(၁) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၁) Download
၂။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၂) Download
၃။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၃) Download
၄။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၄) Download
၅။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၅) Download
၆။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၆) Download
၇။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၇) Download
၈။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၈) Download
၉။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားတက္ေၾကာင္း(၉)ပါး-အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၂) ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းအက်ယ္ တရားေတာ္္မ်ား

၁။ ေဟတုပစၥည္း Download
၂။ အာရမၼဏပစၥည္း Download
၃။ အဓိပတိပစၥည္း Download
၄။ အနတၱရပစၥည္း+သမၼနႏၱရပစၥည္း Download
၅။ သဟဇာတပစၥည္း+အညမညပစၥည္း Download
၆။ နိႆယပစၥည္း Download
၇။ ဥပနိႆယပစၥည္း Download
၈။ ပုေရဇာတပစၥည္း Download
၉။ ပစၦာဇာတပစၥည္း+အာေသ၀နပစၥည္း Download
၁၀။ ကမၼပစၥည္း+၀ိပါကပစၥည္း Download
၁၁။ အာဟာရပစၥည္း Download
၁၂။ ဣျႏၵယပစၥည္း Download
၁၃။ စ်ာနပစၥည္း Download
၁၄။ မဂၢပစၥည္း Download
၁၅။ သမၸယုတၱပစၥည္း+၀ိပၸယုတၱပစၥည္း Download
၁၆။ အတၱိပစၥည္း+နတၱိပစၥည္း Download
၁၇။ ၀ိဂတပစၥည္း+အ၀ိဂတပစၥည္း Download

အေခြ(၃) ေသာတာပန္တည္ေရး တရားေတာ္မ်ား (အထူးစုစည္းမႈ)

၁။ ၀ိပႆနာ႐ႈျခင္း၏ ထင္ရွားေသာအက်ိဳး(၂)ပါး Download
၂။ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္းအဂၤါ(၄)ပါး ေသာတာပန္(၂၄)မ်ိဳး Download
၃။ ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္အေၾကာင္း(၄)တန္ Download
၄။ ဓါတ္ခံအားေလွ်ာ္စြာ သတိပဌာန္ပြားမ်ားပါ Download
၅။ နာမရူပ ပရိေစၦဒညဏ္မွ သခၤါရုေပကၡာညဏ္အထိ-ညဏ္စဥ္တ၇ား Download
၆။ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးသူမ်ား၏ အက်ဳိး(၆)ပါးတ၇ား Download
၇။ ေ၀ဒနာ(၃)ပါး Download
၈။ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး Download
၉။ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္ တရားေတာ္ Download
၁၀။ ေသာတာပန္၏ ၀ဋ္(၃)ပါးပယ္ပုံ Download
၁၁။ အထက္မဂ္ဖိုလ္ တက္ရန္နည္းလမ္းမွန္ Download
၁၂။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ခ်မ္သာေၾကာင္း(၄)ပါး Download

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား (DVD MP3)

၁။  ပရိတိ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္ Download
၂။ ပဌာန္းႏွင့္ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၄။ အရွင္ကစၥာယန၏ ၾသဝါဒ(၄)ခ်က္ Download
၅။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၁) Download
၆။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၂) Download
၇။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၃) Download
၈။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၄) Download
၉။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၅) Download
၁၀။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၆) Download
၁၁။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၇) Download
၁၂။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၈) Download
၁၃။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၉) Download
၁၄။ ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၁၀) Download
၁၅။ ေဟတုပစၥည္း Download
၁၆။ အာရမၼဏပစၥည္း Download
၁၇။ အဓိပတိ ပစၥည္း Download
၁၈။ အနႏ ၱရပစၥည္း+သမနရပစၥည္း Download
၁၉။ သဟဇာတ ပစၥည္း+ အညမည ပစၥည္း Download
၂၀။ နိသရ ပစၥည္း Download
၂၁။ ဥပနိသရ ပစၥည္း Download
၂၂။ ပုေရဇာတ ပစၥည္း Download
၂၃။ ပစာၦဇာတ ပစၥည္း+ အာေသဝန ပစၥည္း Download
၂၄။ ကမၼ ပစၥည္း+ ဝိပါက ပစၥည္း Download
၂၅။ အာဟာရ ပစၥည္း Download
၂၆။ ဣႃႏၵိယ ပစၥည္း Download
၂၇။ စ်ာန ပစၥည္း Download
၂၈။ မဂၢ ပစၥည္း Download
၂၉။ သပၸယုတၱ ပစၥည္း+ ဝိပၸယုတၱပစၥည္း Download
၃၀။ အတၳိ ပစၥည္း+ အဝိဂတ ပစၥည္း(၁) Download
၃၁။ အတၳိ ပစၥည္း+ အဝိဂတ ပစၥည္း(၂) Download
၃၂။ ရခဲျခင္း တရား(၄)ပါး Download
၃၃။ ေလးမ်ိဳးတားမရ Download
၃၄။ ေဟာမႈ က်င့္မႈ ႏွစ္ခုျပည္႕မွ တရားရ Download
၃၅။ သဒၵါ တရားေတာ္ Download
၃၆။ အျမတ္းဆုံးေလးပါး Download
၃၇။ အလႉဒါန(၆)မ်ိဳး Download
၃၈။ ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၁) Download
၃၉။ ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၂) Download
၄၀။ ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၃) Download
၄၁။ အား(၈)မ်ိဳး Download
၄၂။ အႏုဂၢတိတသုတၱန္ Download
၄၃။ ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ယုံၾကည္ျခင္း) Download
၄၄။ ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (က်န္းမာျခင္း) Download
၄၅။  ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ေျဖာင့္စြာစိတ္ထား) Download
၄၆။  ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ႀကိဳးစားတြင္တြင္) Download
၄၇။  ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ျဖစ္ပ်က္ျမင္) Download
၄၈။ ဣႃႏၵိယ သံဝရသုတၱန္ Download
၄၉။ ဥဒကူပမာသုတၱန္ Download
၅၀။ သီရိဘာဝသုတၱန္ Download
၅၁။ ဓါတ္ခံအားေလွ်ာ္စြာ လကၡဏာျမင္ပါ Download
၅၂။ အဘိညႇာသုတၱတန္ Download
၅၃။ ဥခြံပမာ ဝိပႆနာ Download
၅၄။ ဒုတိယ ဒႆဗလသုတၱန္ Download
၅၅။ ပဓါနတရား(၄)ပါး Download
၅၆။ ေဗာဇၩင္(၇)ပါး Download
၅၇။ ေဝဒနာ(၃)ပါး Download
၅၈။ ဒဌဗၺသုတၱန္ Download
၅၉။ မင္းဆင္ပမာက်င့္ဖြယ္ရာ တရားေတာ္ Download
၆၀။ သာသနာသုံးတန္ အရွည္တည္တံ့ရန္ Download
၆၁။ သစၥာမႏာၱန္ Download
၆၂။ သတၱသူရိယသုတၱန္ Download
၆၃။ ဘာရသုတၱန္ Download
၆၄။ သီလ(၃)မ်ိဳးႏွင့္က်င့္သီလ(၄)မ်ိဳး Download
၆၅။ အိမ္မက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ Download
၆၆။ အေထြေထြ အမွတ္ႏွင့္ မျပတ္မလပ္ရႈမွတ္ျခင္းအက်ိဳး Download
၆၇။ မိစာၦဒိဌိႏွင့္ သမၼာဒိဌိႏွစ္ျဖာသိေကာင္းစရာ Download
၆၈။ ဒုစရိုက္(၁၀)ပါးပယ္ပုံမ်ား Download
၆၉။ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး Download
၇၀။ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါ(၄)ပါးႏွင့္ ေသာတာပန္(၂၄)မ်ိဳး Download
၇၁။ ေသာတာပန္၏ ဝဋ္(၃)ပါးပယ္ပုံ Download
၇၂။ ဥာဏ္စဥ္ တရားေတာ္ Download
၇၃။ အထက္မဂ္ဖိုလ္ တက္ရန္နည္းလမ္းမွန္ Download
၇၄။ ေလာကဓမၼသုတၱန္ Download
၇၅။ ျဗဟၼသုတၱန္ Download
၇၆။ ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ Download
၇၇။ နိဗဒၵကုသိုလ္(၇)မ်ိဳး Download
၇၈။ အသက္ရွည္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳေၾကာင္းတရား Download
၇၉။ မည္းညစ္ျဖဴစင္ Download
၈၀။ ျပည္႕စုံပ်က္စီး Download
၈၁။ အဘိဏွေဝစၥ ဝတၡိတဗၥသုတၱန္ Download
၈၂။ ၾသဝါဒပါတိေမာက္လာတရား(၃)ပါး Download
၈၃။ တရားတတ္ေၾကာင္း Download
၈၄။ မခိုးႏိုင္ရာ ျမတ္ဥစၥာ Download
၈၅။ သီလေတာင္းျခင္း Download
၈၆။ ပညာေတာင္းျခင္း Download
၈၇။ သဂၤဟသုတၱန္ Download
၈၈။ အဝိဇၨာဝဟာနသုတၱန္ Download
၈၉။ အဂၢဓမၼသုတၱန္ Download
၉၀။ ဝိပလႅာသသုတၱန္ Download
၉၁။ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ Download
၉၂။ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးတာ မဂၤလာ Download
၉၃။ သဗၺါယတရား(၅)ပါး Download
၉၄။ ဗဟုတာရသုတၱန္ Download
၉၅။ ဗလသုတၱန္ Download
၉၆။ ဥပနိႆသုတၱန္ Download
၉၇။ အပရိတာနိယသုတၱန္ Download
၉၈။ ေသဝိတဗၺသုတၱန္ Download
၉၉။ သမၼာဝါယမသုတၱန္ Download
၁၀၀။ သမၼသမာဓိသုတၱန္ Download
၁၀၁။ အႏုရုဒၵမဟာဝိတကၠသုတၱန္ Download
၁၀၂။ ဗုဒၶေန႕ ဘုရားေနကဇာတင္၊ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္၊ သီလေပး Download
၁၀၃။ ကဆုန္လျပည္႕ေန႕အေၾကာင္း Download
၁၀၄။ မဟာသမယန႕အေၾကာင္း Download
၁၀၅။ ဝါဆိုလျပည္႕ေန႕အေၾကာင္း Download
၁၀၆။ ကထိန္အႏုေမာဓနာ တရားေတာ္ Download
၁၀၇။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးၾသဝါဒ Download
၁၀၈။ ၂၀၀၄ ခု၊ ႏွစ္ဦးၾသဝါဒ Download
၁၀၉။ သီလရွင္ဝတ္မဂၤလာ သိေကာင္းစရာ Download
၁၁၀။ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ သိဖြယ္ရာ Download
၁၁၁။ ေလာကီေလာကုတၱရာခ်မ္သာေၾကာင္း(၄)ပါး Download
၁၁၂။ အႏွစ္သာရသုံးပါး Download
၁၁၃။ သစၥေလးပါး မေမ့ျခင္း Download
၁၁၄။ အာႏၵသုတၱန္ Download
၁၁၅။ အာဝရသုတၱန္ Download
၁၁၆။ စူဌကမၼဝိဘဂၤသုတၱန္ Download
၁၁၇။ ေစဏဝိ႑ဳပမသုတၱန္ Download
၁၁၈။ အာရမၼဏသုတၱန္ Download
၁၁၉။ သာသနာတည္ေၾကာင္းႏွင့္ ကြယ္ေၾကာင္း(၅)ပါး Download
၁၂၀။ အားထုတ္ျခင္း(၃)မ်ိဳး Download
၁၂၁။ အံ့ဖြယ္ရွစ္ျဖာသာသနာ Download
၁၂၂။ အသက္ရွည္ေၾကာင္း(၅)ပါး Download
၁၂၃။ မိဘေက်းဇူး အထူးသိတတ္တရားေတာ္ Download
၁၂၄။ ဥပုဒ္သီလ ေလးမ်ိဳး Download
၁၂၅။ ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ အေဖာ္ေကာင္း Download
၁၂၆။ အေျခခံသ သမၼဇည တရား(၄)ပါး Download
၁၂၇။ ဘဝကူးေျပာင္းရာ သိေကာင္းစရာ Download
၁၂၈။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ Download