အေခြ(၁) ပဲခူးတိုင္း၊ ေရတာ႐ွည္ျမိဳ. (၁၀)ရက္၀ိပႆနာ တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ၅၂၈သြယ္ေမတၱာ Download
၂။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏အေျခခံ Download
၃။ သာသနာတြင္းဒါနအက်ိဳးၾကီးလွ Download
၄။ သာသနာတြင္းမွာျပဳေသာဒါန၏အစြမ္း Download
၅။ သတိပဌာန္တရား႐ႈပြားအက်ိဳးမ်ား Download
၆။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၁) Download
၇။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၂) Download
၈။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၃) Download
၉။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၄) Download
၁၀။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၅) Download
၁၁။ မဟာသတိပဌာန္႐ႈမွတ္နည္းအေျခခံ-အပိုင္း(၆) Download
၁၂။ ေ၀ဒနာသတိပဌာန္တရား႐ႈမွတ္နည္း(၁) Download
၁၃။ ေ၀ဒနာသတိပဌာန္တရား႐ႈမွတ္နည္း(၂) Download
၁၄။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း၏ေအာင္ပြဲ Download

အေခြ(၂) ပါရမီေက်ာင္းတြင္ေဟာၾကားေသာ ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၁) Download
၂။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၂) Download
၃။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၃) Download
၄။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၄) Download
၅။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၅) Download
၆။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၆) Download
၇။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၇) Download
၈။ ၀ိပႆနာတရားေတာ္-အပုိင္း(၈) Download