အေခြ(၁) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား

၁။ သီလေပး+ေမတၱာပို႔ Download
၂။ ကမၼဌာန္းေတာင္း(၁) Download
၃။ ကမၼဌာန္းေတာင္း(၂) Download
၄။ ကမၼဌာန္းေတာင္း(၃) Download
၅။ တရားအားထုတ္နည္း(၁) Download
၆။ တရားအားထုတ္နည္း(၂) Download
၇။ ကာယမိမံတရားေတာ္ Download
၈။ သတိကပ္ပါတရားေတာ္ Download
၉။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္သိပါတရားေတာ္ Download
၁၀။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကိုရႈပါတရားေတာ္(၁) Download
၁၁။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကိုရႈပါတရားေတာ္(၂) Download
၁၂။ ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚပံုကိုရႈမွတ္နည္း Download
၁၃။ ျဖစ္ပ်က္မႈကိုရႈမွတ္နည္းတရားေတာ္ Download
၁၄။ စရုိက္(၆)မ်ိဳးႏွင့္ကမၼဌာန္း Download
၁၅။ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ပါတရားေတာ္ Download
၁၆။ ၀ီရိယသေမၼာဇဥ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၁၇။ အ၀ိဇၨာမွ၀ိဇၨာသို႔တရားေတာ္ Download
၁၈။ မရဏႏုႆတိတရားေတာ္ Download
၁၉။ အာဇာနည္စိတ္ဓါတ္ထားရန္တရားေတာ္ Download
၂၀။ အိပ္ရာ၀င္အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download

အေခြ(၂) ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ား (၂၃-၉-၀၉) မွ (၃-၁၀-၀၉)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၀) Download
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၁) Download
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၂) Download
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၃) Download
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၄) Download
၂၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၅) Download
၂၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၆) Download
၂၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၇) Download
၂၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၈) Download
၂၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၉) Download
၃၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃၀) Download
၃၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃၁) Download
၃၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃၂) Download

အေခြ(၃) ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ား (၃-၁၀-၁၁) မွ (၁၂-၁၀-၁၁)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂၀) Download

အေခြ(၄) ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ား (၂၁-၁၀-၁၂) မွ (၃၀-၁၀-၁၂)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁၆) Download