အေခြ(၁) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ေမာင္တုတ္ၾကီးႏွင့္ ဘီလံုးဌက္ငယ္ Download
၂။ ေပါဠိသာရ(မံုးစကိုတိုေစ) တရားေတာ္ Download
၃။ ၀ိဒူရအမတ္ၾကီးႏွင့္ ပဋာစာရီ Download
၄။ ေထရုပတၱိအက်ယ္(၁) Download
၅။ ေထရုပတၱိအက်ယ္ (၂) (ဥဒါန္းတရားေတာ္ၾကီး) Download
၆။ ေထရုပတၱိအက်ယ္ (၃)(ေတာင္သာဆရာေတာ္ႏွင့္ တရားေဆြးေႏြးျခင္း) Download
၇။ ေထရုပတၱိအက်ယ္ (၄) (စၾကာၤေတာင္တရားေတာ္) Download
၈။ သာရဏီယကထာ (၁) Download
၉။ သာရဏီယကထာ (၂) Download
၁၀။ မသိလွ်င္သိေအာင္လုပ္ - ဆံုးမစာမ်ား (၁) Download
၁၁။ မသိလွ်င္သိေအာင္လုပ္ - ဆံုးမစာမ်ား (၂) Download