အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ေရႊျမင့္မိုရ္ ၿပိဳမွာစိုးတယ္ (၁) Download
၂။ ေရႊျမင့္မိုရ္ ၿပိဳမွာစိုးတယ္ (၂) Download
၃။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ သြာရာလမ္း Download
၄။ ဘဝဇတ္ဆရာ(၁) Download
၅။ ဘဝဇတ္ဆရာ (၂) Download
၆။ အသက္ကေလးရယ္တဲ့ ရွည္ေစလိ (၁) Download
၇။ အသက္ကေလးရယ္တဲ့ ရွည္ေစလို (၂) Download
၈။ သာသနာႏွင့္ ဒါယကာ (၁) Download
၉။ သာသနာႏွင့္ ဒါယကာ (၂) Download
၁၀။ အပူၿငိမ္းေအး ဘုရားေပး Download
၁၁။ ဘုရားေပးတဲ့ တရားေဆး (၁) Download
၁၂။ ဘုရားေပးတဲ့ တရားေဆး (၂) Download
၁၃။ သာသနာျပဳမွာလား ဖ်က္မွာလား Download
၁၄။ ဓမၼေအးယာဥ္ ျမေအးယာဥ္ (၁) Download
၁၅။ ဓမၼေအးယာဥ္ ျမေအးယာဥ္ (၂) Download
၁၆။ မရဏသတိတန္ဖိုး (၁) Download
၁၇။ မရဏသတိတန္ဖိုး (၂) Download
၁၈။ ရတနာသုံးပါး တန္ဖိုး (၁) Download
၁၉။ ရတနာသုံးပါး တန္ဖိုး (၂) Download
၂၀။ သဒၵါ၏တန္ဖိုး Download
၂၁။ အဆိပ္သင့္လူသား (၁) Download
၂၂။ အဆိပ္သင့္လူသား (၂) Download
၂၃။ တရားတစ္ပုဒ္၏ တန္ဖိုး (၁) Download
၂၄။ တရားတစ္ပုဒ္၏ တန္ဖိုး (၂) Download