အေခြ(၁) အရွင္အာနႏၵာ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမွတ္ေက်ာက္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download

အေခြ(၂) စိတ္ဓါတ္ျပဳေျပာင္းလဲေရး ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download