အေခြ(၁) ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းသင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃) Download