အေခြ(၁) ပဌာန္းေဒသနာေတာ္အက်ယ္ တရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download

အေခြ(၂) အနတၱလကၡဏာသုတ္ေတာ္(ျမန္မာျပန္) တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download

အေခြ(၃) ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - နိဒါန္း Download
၂။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - ပါဠိေတာ္ Download
၃။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - အက်င့္သုံးပါး Download
၄။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ဒုကၡသစၥာ Download
၅။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - သမုဒယသစၥာ Download
၆။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - နိေရာဓသစၥာ Download
၇။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - နိဗၺာန္ေအးျမရည္မွန္းဆ Download
၈။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - မဂၢသစၥာ Download
၉။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - ဝိရိယခန္း Download
၁၀။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - ဥာဏ္ေတာ္ခန္း Download
၁၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ - နိဂုံး Download

အေခြ(၄) ဓမၼတရားေတာ္မ်ား

၁။  သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ Download
၂။  နိဗၺာန္ခ်န္းသာ Download
၃။  ပါရိႆဒ Download
၄။   ေရႊဟသၤာမင္း Download
၅။  အေမးအေျဖ (၁) Download
၆။  အေမးအေျဖ (၂) Download
၇။  စိတ္တစ္ဆယ့္ေလးပါး Download
၈။  ဗုဒၶပါရမီ Download
၉။  ခႏ ၱီပါရမီ Download
၁၀။ သာသနာသန္႔ရွင္းေရး Download
၁၁။  ရြဲကုန္သည္ Download
၁၂။  ဓမၼဗိမၼာန္ Download
၁၃။  ဓမၼပါလ Download
၁၄။  ဘဝေနနည္း Download
၁၅။  ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ Download
၁၆။  သံေဝဂတရားေတာ္ Download
၁၇။  သီလအက်ဳိး Download
၁၈။  သစၥာျပဳတရားေတာ္ Download
၁၉။  ဓမၼေသာက Download
၂၀။  ေခမာမိဘုရား၏ မဂ္ဖိုရပံု Download
၂၁။  အနာဂါတ္သာသနာ (၁) Download
၂၂။  အနာဂါတ္သာသနာ (၂) Download
၂၃။  ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ Download
၂၄။  လူအမ်ားသိသင့္ေသာေက်ာင္းအလွဴ Download
၂၅။  သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ Download
၂၆။  ကံႏွင့္ ကံအက်ိဳးတရား Download
၂၇။  ရဌပါလသုတၱန္ Download
၂၈။  ဘဝတစ္ခု၏ ကံတရား Download
၂၉။  ဗုဒၶဘာသာ Download
၃၀။  ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ(၁) Download
၃၁။  ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ(၂) Download
၃၂။  ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ(၃) Download
၃၃။  ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ(၄) Download
၃၄။  ကိုယ့္ကိုယ္ကုိအခ်စ္ဆံုး Download
၃၅။  ခႏၶာဒုကၡတရားေတာ္ Download
၃၆။  အခ်စ္ဆံုးတရားေတာ္ Download
၃၇။  ဗိုလ္ငါးပါး Download
၃၈။  ေမတၱဘာဝနာ Download
၃၉။  မိတ္ေဆြေစာင့္ေရွာက္နည္း Download
၄၀။  မဂၢင္ယာဥ္ပ်ံေတာ္ Download
၄၁။  ေတာရိပ္ေပ်ာ္ Download
၄၂။  အႆနာတိရသုတ္ Download
၄၃။ ပရိတ္တရားေတာ္ (၁) Download
၄၄။ ပရိတ္တရားေတာ္ (၂) Download
၄၅။ ပရိတ္တရားေတာ္ (၃) Download
၄၆။  ပရိတ္တရားေတာ္ (၄) Download
၄၇။  ပရိတ္တရားေတာ္ (၅) Download
၄၈။  ပရိတ္တရားေတာ္ (၆) Download
၄၉။  ပရိတ္တရားေတာ္ (၇) Download
၅၀။  ပရိတ္တရားေတာ္ (၈) Download
၅၁။  မရဏာႏုႆတိ Download
၅၂။  ကမၼဌာန္းဉာဏ္ပါ Download