အေခြ(၁) (၂၄)ပစၥည္းျမတ္ပဌာန္း ပါဠိေတာ္ပို႔ခ်ခ်က္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ ပဌာန္းတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁) Download