စိတ္အေၾကာင္းကိုသိခ်င္ရင္၊ အာရံုကိုလည္းသိမွျဖစ္မယ္၊ စိတ္ကိုႏွစ္မ်ိဳးထပ္ခြဲရင္ စိတ္ရယ္၊ ေ

စတသိတ္ရယ္ ႏွစ္မ်ိဳးရတယ္၊ စိတ္ဆိုတာကလဲ
ပါ႒ိစကား“စိတၱ” ဆိုတာကေန“တ”တလံုးကိုေဖ်ာက္ျပီး စိတ္လို႕ျမန္မာမႈျပဳတယ္၊ ပါ႒ိလို“စိတၱ”ဆိုတဲ့စကားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရရင္ အာရံုကိုသိတတ္၊

ၾကံစည္တတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဟုေခၚပါတယ္ စိတ္ဆိုတာ အာရံုကိုသိတတ္တဲ့သေဘာ၊ အာရံုကိုရယူတတ္တဲ့သေဘာဆိုရင္ ေစတသိတ္ကဘာလဲဆိုေတာ့“ေစတသိကဘ၀ဏ္”စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာကိုေစတသိတ္လို႕ေခၚတယ္စိတ္မပါဘဲေစတသိတ္ဆိုတာျဖစ္လို႕မရဘူး စိတ္၊ ေစတသိတ္ေပါင္းစပ္ျပီးေတာ့မွ “နာမ္” ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကိုသံုးတာ၊“ နာမ္”ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ ပါ႒ိလို“နာမ”ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို ျမန္မာမႈျပဳထားတာျဖစ္တယ္ ေနာက္တခုနာမ္ဆိုတာကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ရရင္ အာရံုရွိရာသို႕ညႊတ္ကိုင္းျခင္းလို႕ဆိုပါတယ္၊

နာမဆိုတဲ့နာမ္ဆိုတာ စိတ္ရယ္၊ ေစတသိတ္ရယ္၊ ႏွစ္ခုေပါင္းထားတာပါ ၊ အဘိဓမၼာမွာစိတ္ကို(၈၉)မ်ိဳးခြဲျခားထားတယ္၊ ေစတသိတ္ကေတာ့(၅၂)မ်ိဳးခြဲထားတယ္

ဒီေတာ့စိတ္နဲ႕ေစတသိတ္ ႏွစ္ခုေပါင္းထားတဲ့“နာမ္”အေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ဥပမာ လူေတြက စိတ္ဆိုးတယ္လို႕ေျပာလိုက္ရင္တခုထဲ
ထင္ရေပမယ့္ ဒီစိတ္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ သဘာ၀တရားေပါင္း(၂၂)ခုရွိတယ္ ဒီ(၂၂)မ်ိဳးထဲကမွတခုခုကလုပ္တာပါ၊ စိတ္ဆိုးတယ္၊ စိတ္မေကာင္းဘူး၊ စိတ္ခ်မ္းသာလိုက္တာ ဆိုတာ၊ ေစတသိတ္ေတြနဲ႕တြဲေျပာေနၾကတာပါ၊

“ဗုဒၶအလိုအရစိတ္ဆိုတာ ရွိေနတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး
ျဖစ္လာတဲ့အရာပါ” (၀ိသုဒၶိမဂ္) စိတ္ရဲ႕အေျခခံ ၀တၳဳရုပ္(၆)ပါးရွိတယ္......?

(၁)စကၡဳပသာဒ မ်က္စိအၾကည္မွစိတ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အေၾကာင္းတခု၊
(၂)ေသာတပသာဒ အသံကိုသိတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အေၾကာင္းတခု၊
(၃)ဂႏၶာပသာဒ အနံကိုိုသိတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အေၾကာင္းတခု၊
(၄)ဇိိ၀ွါပသာဒ လွ်ာအရသာကိုိုသိတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အေၾကာင္းတခု၊
(၅)ကာယပသာဒ ခႏၶာကိုယ္ထိ၊သိကိုိုသိတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အေၾကာင္းတခု၊
(၆)မေနာပသာဒ အေတြးစိတ္၊ၾကံစည္ေတြးေတာျခင္းကိုေတာ့ ဟာဒယ၀တၳဳလို႕ေခၚပါတယ္...။

***အာရံုေျခာက္ပါး***
==============

စိတ္ရဲ႕အေျခခံ၀တၳဳေျခာက္ပါးကို လာတိုက္မွာကေတာ့ အာရံုေျခာက္ပါးျဖစ္တယ္၊ အာရံုဆိုတာကလဲ စိတ္ရဲ႕ေပ်ာ္ေမြ႕ရာျဖစ္လို႕အာရံုလို႕ေခၚတာ
ပါ၊ စိတ္ျဖစ္လိုက္တာနဲကအာရံုဆီေရာက္သြားပါတယ္ ဒီအာရံုေတြကေတာ့

(၁)ရူပါရံု၊
(၂)သဒၵါရံု၊
(၃)ဂႏၶာရံု၊
(၄)ရသာရံု၊
(၅)ေဖာ႒ဗၺာရံု၊
(၆)ဓမၼာရံု
တို႕ျဖစ္ပါတယ္၊

(ဒီဓမၼာရံုဆိုတာကေတာ့ အာရံုသိစိတ္အားလံုးေပါင္း သိလို႕ရတာ၊စိတ္၊ စိတ္ျခင္းသိစိတ္၊ ေစတသိတ္ေတြ၊ ရုပ္ေတြ၊ နိဗၺာန္အထိ
ဓမၼာရံုမွာပါသြားတယ္)

စိတ္ျဖစ္တာကိုသိခ်င္ရင္၊ ဒီအာရံုေျခာက္ပါးကိုလဲသိထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ ေနာက္တခုကအာရံုနဲ႕ဆက္သြယ္တဲ့တံခါးေပါက္
ေျခာက္ခုရွိတယ္ ဒါကိုဒြါဒ ေျခာက္ေပါက္လို႕လဲေခၚတယ္၊ စကၡဳပသာဒရုပ္ကို စကၡဳဒြါဒလို႕ေခၚတယ္၊ ေသာတပသာဒရုပ္ကိုေသာတဒြါဒလို႕ေခၚတယ္၊

ဂႏၶာပသာဒရုပ္ကိုဂႏၶာဒြါဒလို႕ေခၚတယ္၊ ဇိ၀ွါပသာဒရုပ္ကို ဇိ၀ွါဒြါဒလို႕ေခၚတယ္၊ ကာယပသာဒရုပ္ကိုကာယဒြါဒလို႕ေခၚတယ္၊ မေနာဒြါဒၾကေတာ့
ဘ၀င္စိတ္ေလးလို႕ေခၚပါတယ္၊ မိခင္၀မ္းတြင္းစသည္မွ “ဇာတိ”စိတ္ျဖစ္ျပီး တသက္လံုးရွိေနသည့္စိတ္ကို “ဘ၀င္”စိတ္ဟုေခၚျပီးေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့
စိတ္ကိုေတာ့“စုတိ”စိတ္လို႕ေခၚပါတယ္၊ ဘ၀င္စိတ္ကေတာ့ကံအေၾကာင္းတရားေပၚမွာျဖစ္ေပၚလာတာပါ ကံရွိသေလာက္ဘ၀င္စိတ္ရွိေနပါတယ္
၀တၳဳရုပ္(၆)ပါးကိုမွတ္ထားပါ၊ အာရံု(၆)ပါးကိုမွတ္ထားပါ၊ ဒြါဒ(၆)ပါးကိုမွတ္ထားပါ၊

* ျမင္သိစိတ္၊စကၡဳ၀ိဥာဥ္စိတ္ =မ်က္စိကိုမီွျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
* ၾကားသိစိတ္၊ေသာတ၀ိဥာဥ္စိတ္ =နားကိုမီွျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
* နံသိစိတ္၊ ဂႏၶ၀ိဥာဥ္စိတ္ = ႏွာေခါင္းကိုမွီျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
* အရသာသိစိတ္၊ ဇိ၀ွါ၀ိဥာဥ္စိတ္ =လွ်ာကိုမီွျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
* ကိုယ္သိစိတ္၊ကာယ၀ိဥာဥ္စိတ္ =ခႏၶာကိုမီွျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
* ေတြး၊ၾကံစိတ္၊မေနာ၀ိဥာဥ္စိတ္ =မနကိုမီွျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္...။
ဘ၀င္မနကိုမွီတာပါ၊
အဲဒီေျခာက္မ်ိဳးဟာ ေစတသိတ္ေတြနဲ႕ေပါင္းျပီး“နာမ္တရား”ေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္၊ နာမ္တရားဆိုတာ ရွိေနတဲ့တရားမဟုတ္ပါဘူး၊ရုပ္တရားေတြ
ေပၚမွာမွီျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာမ္တရားမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္၊
***စိတ္ဆိုတာ၊ ဦးေဏွာက္မွာရွိတာလား...? ႏွလံုးသားမွာရွိတာလား...? ရင္ဘတ္ထဲမွာရွိတာလား...? ဆိုတာဒီေလာက္ဆို ဓမၼမိတ္ေဆြ
သေဘာေပါက္ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္...။

(ေဒါက္တာ - အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ႀကီး)
အဘိဓမၼာ ျမတ္ေဒသနာ တရားေတာ္မ်ားမွ

ယခုေခတ္အခါ၌ ေရွးေခတ္အခါမ်ားကထက္ ဒုလႅဘရဟန္းခံပြဲမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ပို၍ မ်ားျပားလာပါသည္။ ဒုလႅဘဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္သံုးေနထိုင္ပါက ဒုလႅဘ ရဟန္းခံျပဳသူမ်ားလည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္သည္ အထိ အက်ဳိးမ်ားၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သာသနာေတာ္ႀကီးလည္း မိမိတုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တိုးတက္ႀကီးပြား အက်ဳိးမ်ားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဒုလႅဘဟူေသာအမည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ က်င့္သံုး ေနထိုင္ျခင္း မရွိပါက မိမိတုိ႔လည္း အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားသည္အထိ ဆုတ္ယုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သာသနာေတာ္ႀကီးလည္း မိမိတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆုတ္ယုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိအတြက္၊ သာသနာေတာ္ႀကီးအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္သင့္လွေပသည္။ “ဒုလႅဘ” ဟူေသာအမည္ကို လူအမ်ားစုက သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေနၾကသည္မွာ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ေခတၱခဏ ဝင္ေရာက္၍ လူျပန္ထြက္ၾကမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ေနၾကေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဒုလႅဘဟူေသာအမည္သည္ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကသည့္အတိုင္း ေခတၱခဏ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ လူျပန္ထြက္ၾကမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟူ၍ အဓိပၸါယ္မရရွိေပ။ “ရခဲသည္ကို ရေအာင္ယူသူမ်ား” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရရွိေပသည္။ ဒုလႅဘ၌ ဒု-က တစ္ပုဒ္၊ လဘ-က တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေပသည္။ ❖ဒု-ရႏုိင္ခဲသည္ကို၊ ❖လဘ-ရသည္ (ဝါ) ရေအာင္ယူသည္။ “ဒုလႅဘ - ရႏုိင္ခဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရေအာင္ ယူထားသူ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ရရွိေပသည္။ ဒုလဘဟု ပင္ကိုယ္ပုဒ္ရင္းပင္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း သဒၵါ စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ “ဒုလႅဘ” ဟု လႏွစ္လံုးဆင့္ “လႅ” ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒုလႅဘ - ရႏုိင္ခဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္ဟူသည္ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားအေနျဖင့္ မရႏုိင္၊မယူႏုိင္သည့္ (၂၂၇)သြယ္ေသာ သီလသိကၡာပုဒ္၊ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္ေသာ သီလသိကၡာတုိ႔ကို လိုက္နာက်င့္ၾကံ၍ သီလကုသိုလ္မ်ားကို ရယူ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဒုလႅဘ - ရႏုိင္ခဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ “ရဟန္းျပဳသူ (၅)မ်ဳိး” ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ဒုလႅဘရဟန္းခံျခင္းႏွင့္စပ္၍ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳသူ (၅)မ်ဳိး ရွိသည္ကို သိထားသင့္ေပသည္။ ဒုလႅဘရဟန္းျပဳသူႏွင့္တကြ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳသူ (၅)မ်ဳိးရွိပါသည္။ (၁)။ သဒၶါပဗၺဇိတ = ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ၊ (၂)။ ပညာပဗၺဇိတ = ပညာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ၊ (၃)။ ဘယာပဗၺဇိတာ = အျပစ္ေဘးေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ၊ (၄)။ မိရိုးဖလာပဗၺဇိတ = မိဘရိုးရာ အစဥ္အလာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ၊ (၅)။ ဒုလႅဘပဗၺဇိတာ = ရခဲသည့္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူဟူ၍ (၅)မ်ဳိးရွိပါသည္။ ❖(၁)။ သဒၶါပဗၺဇိတာ = ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ ဟူသည္ - အၾကင္သူသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးတုိ႔၏ အေၾကာင္းကို နာၾကားရ၍ ရတနာသံုးပါး၌ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါ - တရားျဖစ္၏။ ထိုသဒၶါတရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ သဒၶါပဗၺဇိတ =ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူမည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ေလးစား ေသာေၾကာင့္ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ားကိုလည္း မက်ဳိး မေပါက္ရေအာင္ အေလးဂရုျပဳ၍ ေစာင့္ထိန္း၏။ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ အတူေနသူ သီတင္းသံုးေဖာ္ တုိ႔ကိုလည္း အေလးျပဳ၍ ေနထိုင္၏။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ကမၼ႒ာန္းတရားတုိ႔ကိုလည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေနတတ္၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ေနထိုင္က်င့္သံုးသျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ဂုဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပသည္။ ❖(၂)။ ပညာပဗၺဇိတာ = ပညာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ ဟူသည္ - အၾကင္သူသည္ ဗုဒၶ၏ ပိဋကတ္စာေပ က်မ္းဂန္တုိ႔ကို ေလ့လာဖတ္ရွဳရ၊ နာၾကားရ၍ အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳ၏။ အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ပညာပဗၺဇိတ = ပညာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူမည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဗုဒၶ၏ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္တုိ႔ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္း၌သာ အေလးျပဳ၏။ အျခားသာသနာေရးကိစၥမ်ား၌ အေလးျပဳျခင္းမရွိ။ အမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရံုမွ်သာ ေနထိုင္ေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ား ျပည့္စံုစြာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ သဒၶါႏွင့္ပညာ ႏွစ္ပါးစံု ျပည့္စံုလာသျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ❖(၃)။ ဘယာပဗၺဇိတာ = အျပစ္ေဘးေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူ ဟူသည္ - အၾကင္သူသည္ ရာဇဝတ္ေဘးစေသာ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အျပစ္ေဘးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုအျပစ္ေဘး ႏွင့္ မေျပလည္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ဘယာပဗၺဇိတ= အျပစ္ေဘးေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူမည္၏။ ထိုရဟန္းမ်ဳိးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာသမားေကာင္းမ်ားထံ၌ စနစ္တက်လည္းမေနလိုေပ။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ား ကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းျခင္း မရွိေပ။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ လွည့္လည္ေတာင္းခံကာ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပသည္။ ❖(၄)။ မိရိုးဖလာပဗၺဇိတ = မိဘရိုးရာ အစဥ္အလာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူဟူသည္ - အၾကင္သူသည္ ငယ္စဥ္အခါကတည္းက ရွင္သာမေဏျပဳလုပ္၍ အသက္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္လွ်င္ မိရိုးဖလာ ထံုးစံအတိုင္းရဟန္းျပဳ၏။ ထိုမိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ မိရိုးဖလာပဗၺဇိတ = မိဘရိုးရာ အစဥ္အလာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူမည္၏။ ထိုရဟန္းမ်ဳိးကို ယခုေခတ္အခါ၌ “ငယ္ျဖဴရဟန္း”ဟု ေခၚေဝၚၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဆရာသမားေကာင္း မ်ား၏ ဩဝါဒကို ခံယူ၍ ပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ပါက ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားႏွင့္လည္း ျပည့္စံု လာတတ္ေပသည္။ သဒၶါႏွင့္ပညာ ျပည့္စံုလာေသာအခါ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရေဆာင္ သာသနာ့ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ❖(၅)။ ဒုလႅဘပဗၺဇိတာ = ရခဲသည့္ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူဟူသည္- သာသနာ့ေဘာင္၌ အျမဲပင္ မေနႏုိင္ျငားေသာ္လည္း ရခဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရယူမည္။ ေနာက္ ေနာင္ဘဝမ်ားအတြက္ အထံုပါရမီ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္မည္ဟု ရည္မွန္း၍ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုရခဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ဒုလႅဘာပဗၺဇိတ = ရခဲသည့္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳသူမည္၏။ ➢အၾကင္ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ (၂၂၇)သြယ္ေသာ သီလ သိကၡာပုဒ္တုိ႔ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းလည္း မရွိ။ ဆရာသမားမ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒတုိ႔ကိုလည္း ရိုရိုေသေသ လိုက္နာက်င့္ၾကံျခင္းလည္း မရွိ။ သာသနာေတာ္၏ သကၤန္း၊ ဆြမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ပစၥည္း(၄)ပါးတုိ႔ကို စားကာ၊ ေသာက္ကာျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနထိုင္ၾကကုန္၏။ ထိုဒုလႅဘ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ဒုလႅဘ ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ။အာပတ္ႀကီးငယ္မ်ားလည္း သင့္ေနမည္ျဖစ္၍ “အပါယ္ငရဲ”သုိ႔ က်ေရာက္သြားသည္ အထိ ဆုတ္ယုတ္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ➢အၾကင္ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ဒုလႅဘ ဟူေသာအမည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လူ႔ဘဝ၌ မရႏုိင္၊ မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေသာ (၂၂၇)သြယ္ေသာ သီလသိကၡာပုဒ္တုိ႔ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္း၏။ ဆရာသမားေကာင္းတုိ႔၏ အဆံုးအမဩဝါဒမ်ားကို ရိုရိုေသေသ လိုက္နာ၍ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေနထိုင္၏။ ထိုဒုလႅဘ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ပါရမီ အားေလ်ာ္စြာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ၾကသည္ အထိ အက်ဳိးမ်ားၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ပါရမီႏုေသး၍ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သုိ႔ မေရာက္ေသး ျငားေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္ဘဝ၊ ေနာက္ေနာင္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ သာသနာေတာ္၌ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ၾက၍ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ “သတၱာဟပဗၺဇိတမေထရ္” ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက အမ်ဳိးေကာင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ေဆြမ်ဳိးဉာတိမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳေလ၏။ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားရဟန္းသည္ ရဟန္း တရားတုိ႔ကို ႀကိဳးစား၍ အားထုတ္၏။ (၇)ရက္ျပည့္သည္ရွိေသာ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတုိ႔ ၿငိမ္းေအးသြားေလ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းဘဝမွထြက္၍ လူဝတ္လဲသြားေလ၏။ လူ႔ဘဝမွာ ေနထိုင္ၿပီး သက္တမ္းကုန္၍ ကြယ္လြန္ စုေတသြားေသာအခါ (၉၁)ကမၻာပတ္လံုး အပါယ္(၄)ပါးသုိ႔ မက်ေရာက္ပါဘဲ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္ မူေသာအခါ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္ အခါက (၇)ရက္ ရဟန္းျပဳခဲ့ဖူးေသာ အထံုပါရမီ ကုသိုလ္တုိ႔ေၾကာင့္ ပဋိသမၻိဒါ(၄)ပါး၊ အဘိညာဥ္(၆)ပါး ရရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရေလ၏။ “သတၱာဟပဗၺဇိတမေထရ္” ဟု ထင္ရွား ေလ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ရခဲသည့္ ရဟန္း အျဖစ္ကို ရေအာင္ယူသူ (ဒုလႅဘ)ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေနထိုင္ပါက ရဟႏၲာျဖစ္၍ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္သြားရသည္အထိ အက်ဳိးမ်ားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။။ -【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team of Young Buddhist Association】 -【မဟာစည္နာယက၊အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ၊အရွင္ကု႑လာဘိဝံသ-

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap