ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပါလုိ႔ ခံယူထားရင္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကျပီး တကယ္မျဖစ္ေသးရင္ ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားနုိင္ၾကပါေစ။

ေျမြဝင္ ပ်ားစြဲျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ (ဟိႏၵဴဝါဒ) အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္း၊ ကုသုိလ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ဗုဒၶဝါဒ။

ဖြတ္တက္လုိ႔၊ ဠင္းတနားလုိ႔ ဆင္းရဲတယ္ ခုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ အလုပ္မလုပ္လုိ႔ ႏွစ္လုံး သုံးလုံး ေလာင္းကစားလုပ္လုိ႔ အကုသုိလ္ရွိလုိ႔ ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ။

လက္ယပ္ေခၚတဲ့ အရုပ္ကေလးရွိလုိ႔၊ ပုလင္းအစိမ္းထဲမွာ ႏွင္းဆီပြင့္ စုိက္ထားလုိ႔ ပုိက္ဆံနဲ႔ ပုံေဖာ္ထားတဲ့ ဇီးကြက္ရုပ္(လာဘ္ေခၚအေဆာင္ကဒ္ျပား) ရွိလုိ႔ ေစ်းေရာင္းေကာင္းတာလုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ဝီရိယဥာဏ္ယွဥ္ ေစတနာေမတၱာထားျပီး ေရာင္းလုိ႔ ေစ်းေရာင္းေကာင္းတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ၊

ရက္ရာဇာမွ ေကာင္းက်ဳိးေပးျပီး ျပႆဒါးက မေကာင္းက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ကုသုိလ္က ေကာင္းက်ဳိးေပးျပီး၊ အကုသုိလ္က မေကာင္းက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ၊

စေန တနဂၤေႏြအစရွိေသာ ျဂိဳလ္ေတြက ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္က ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ။

ခရီးသြားတဲ့အခါ နဂါးလွည့္သင့္မႈ၊ မသင့္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္က ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ။

စုံဂဏန္း၊ မဂဏန္း(၁၃)ဂဏန္း၊ ကုိးဂဏန္းေတြက ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္က ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ၊

အသုဘယာဥ္ကုိ ေက်ာင္းဝုိင္းထဲ အိမ္ဝုိင္းထဲထားရင္ ျမိဳ႕ျမင္ရြာျပင္မွာ ဆုံးတဲ့ ရုပ္အေလာင္းကုိ ျမိဳ႕ထဲရြာထဲျပန္သြင္းရင္ ျမိဳ႕ခုိက္တယ္၊ ရြာခုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆရင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမိဳ႕ရြာကုိမခုိက္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္သာ ျမိဳ႕ရြာကုိ ခုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆမွ ဗုဒၶဝါဒ၊

အေလာင္းကုိင္တာခ်င္းတူပါလ်က္ သုဘရာဇာကုိ အေဝးမွေရွာင္ျပီးဆရာဝန္ ျဖစ္မည့္သူကုိ သမက္ဖမ္းျခင္းသည္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ အယူအစြဲမရွိဘဲ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ တန္းတူဆက္ဆံျခင္းသည္ ဗုဒၶဝါဒ၊

ဒကၡိဏသာခါရုပ္ပြားကုိ ကုိးကြယ္လ်ွင္ မီးကြင္းသည္ ဆင္စီးျမင္းရံဘုရားကုိ ကုိးကြယ္လ်ွင္ စီးပြားတက္သည္ ဇမၺဳပတိခ်ြတ္ခန္း (မကုိဋ္စလြယ္ဆင္) ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္လ်ွင္ ရာထူးတက္သည္ဟု ယူဆ၍ ကုိးကြယ္လ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ဒကၡိဏသာခါပုံကုိ ထုလုပ္လ်ွင္ ဗုဒၶ၏သပၸါယ္ေသာ ရုပ္လကၡဏာေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္သည္။

ဆင္စီး ျမင္းရံဘုရားကုိ ထုလုပ္လ်ွင္ ဘုရားရွင္၏ မဟာကရုဏာေတာ္ကုိ ျပက္ရယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ မကုိဋ္စလြယ္ဆင္ ရုပ္ပြားကုိ ထုလုပ္လ်ွင္ ရဟန္းတစ္ပါးကုိ ယုတ္နိမ့္ေသာ လူအဝတ္အစာ းမ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ေပးရာေရာက္သည္ဟု ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျပီး ထုိပုံမ်ဳိးကုိ မကုိးကြယ္ဘဲ ရဟန္းႏွင့္တူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ကုိသာ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဝါဒ။

တန္ခုိးရွိေသာ ရုပ္ပြားေစတီကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္လ်ွင္ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားမ်ားရသည္ တန္ခုိးမရွိေသာ ရုပ္ပြားေစတီကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္လ်ွင္ ေကာင္းက်ဳိးနည္းနည္းသာ ရသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ ရုပ္ပြားေစတီက အဓိကမဟုတ္ မိမိေစတနာ ကသာ အဓိကျဖစ္သည္။ ေစတနာ အၾကီးအေသးက ေကာင္းက်ဳိး အၾကီးအေသးကုိ ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ဗုဒၶဝါဒ။

လူေသျပီး ခုႏွစ္ရက္လည္မွ အိမ္မွထြက္သည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ စုတိေနာင္ ပဋိသေႏၶျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေသျပီး စကၠန္႔မျခားဘဲ ေနာက္ဘဝသစ္၌ ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ဗုဒၶဝါဒ။

မိမိေကာင္းစားခ်မ္းသာဖုိ႔ အဓိကထားျပီးလွဴလ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ခ်မ္းသာဖုိ႔ အဓိကထားျပီး လွဴလ်ွင္ ဗုဒၶဝါဒ၊ ဝါတြင္းကာလ၌ အိမ္မေျပာင္းေကာင္းဟု ယူဆလ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းေကာင္းသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ဗုဒၶဝါဒ။


လကၡဏာတြင္ အာယုလမ္းေၾကာင္း ရွည္ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွည္သည္၊ အာယုလမ္းေၾကာင္း တုိေသာေၾကာင့္ အသက္တုိသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ျဗဟၼဏဝါဒ၊ သူ႔အသက္ကုိ မသတ္ျခင္း သူတစ္ပါး အသက္ရွည္ခြင့္ရေအာင္ ေဆးဝါးလွဴဒါန္းျခင္းဟူေသာ ကုသုိလ္တုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ရွည္သည္ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အကုသုိလ္ေၾကာင့္ အသက္တုိသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ဗုဒၶဝါဒ၊ အာယုလမ္းေၾကာင္းသည္ သေကၤတနိမိတ္သာျဖစ္သည္။

အရွင္ဇဝန(ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ)၏ ေဆာင္းပါးမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ဳိးလုိရာဆႏၵမ်ား တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျပည့္ဝၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)