မိမိ၌ ရရွိထားသည့္အတုိင္း ေက်နပ္စြာ လက္ခံထားသူအဖုိ႔ ဘာမွ် မလုိေတာ့သျဖင့္ ျပည့္စုံေနေပေတာ့သည္ ။

မည္မွ်ပင္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေနေစကာမူ သည္ထက္လုိခ်င္ေနေသာသူသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မျပည့္စုံနိင္ေတာ့ေပ ။

ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းသည္ ပ်င္းရိျခင္းမဟုတ္ပါ ။ ဘာမွ်မလုပ္ေတာ့ဘဲ အလုပ္ရပ္ထားျခင္းကုိ မဆုိလုိပါ ။

မိမိရသင့္တာထက္ ပုိမုိ၍လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း မျဖစ္သည္ကုိ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္းကုိ " တဏွာ " ဟူ၍ဆုိရဧ။္ ။ ယင္း တဏွာ ေၾကာင့္သာ လူတုိ႔သည္ အကုသုိလ္အမႈတုိ႔ကုိ
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဗုဒၶဝါဒသေဘာအရ ဤတဏွာကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ပါမွ အဆုံးပန္းတုိင္
နိဗၺာန္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။

သုိ႔ရာတြင္ သံသရာအဆက္ဆက္မွာ မိမိဧ။္ ဘဝသံသရာခရီးကုိ ၾကဳိးကုိင္
ခ်ယ္လွယ္လာခဲ့ေသာ တဏွာကုိ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ပယ္သတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ ။ အရွိန္ေႏွးသြားရန္သာ အစျပဳ၍
ၾကဳိးစားအားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္ ။

ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္း(သုိ႔) အလုိနည္းျခင္းဟူသည္မွာ တဏွာကုိ ပယ္သတ္ရန္ ကနဦး က်င့္ေဆာင္ရမည့္ တရား
ျဖစ္ေပသည္ ။ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းတရားကုိ " သေႏၲာသ " တရားဟူ၍ ေခၚရသည္ ။

သေႏၲာသ တရားတြင္ သုံးမ်ဳိးပါဝင္သည္ ။
ယင္း သုံးမ်ဳိးမွာ - - -
၁။ ယထာလာဘ သေႏၲာသ ။
၂။ ယထာဗလ သေႏၲာသ ။
၃ ။ ယထာသာရုပၸ သေႏၲာသ ။ တုိ႔ျဖစ္သည္။

(၁) ယထာလာဘ သေႏၲာသ
ယင္း သေႏၲာသ သည္ ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း ၊ ေက်နပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

မိမိဧ။္ ရုိးသားစြာ ၾကဳိးစား၍ ရလာသမွ်ကုိ
နည္းသည္ မ်ားသည္ မမွတ္ဘဲ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ရလာတာထက္ ပုိလုိခ်င္သည့္တဏွာ ျဖစ္
ခဲ့ေသာ္ မတရားမႈ အကုသုိလ္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဝန္မေလးေတာ့ေပ ။

ေရာင့္ရဲျခင္းဆုိသည္မွာ ' ငါ့ဥစၥာ ၊ ငါ့ပစၥည္း ' ဟု
မစြဲလမ္းဘဲ ေလာဘျဖင့္ မသိမ္းပုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

မိမိဧ။္ စည္းစိ္မ္ဥစၥာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတန္ဖုိးမ်ား မတုိးပြားေစကာမူ
စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ၊ စုိး႐ြံ႕အားငယ္ျခင္း ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား အလွ်င္းမရွိေပ ။

မိမိဧ။္ သိကၡာ ၊ ေစတနာ ၊ လုံ႔လအေပၚ၌
အၿမဲတမ္းပင္ ေက်နပ္ေနတတ္ပါသည္ ။

စိတ္သည္လည္း အျပည့္အဝ ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္ေနေပသည္ ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္
ျဖစ္ေစ ၊ ဥစၥာရွာေဖြရာတြင္ျဖစ္ေစ ၊ မိမိရယူခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစားမေပးဘဲ ေလာကအတြက္ ေပးဆပ္ရန္ , အက်ဳိးျပဳရန္
ရည္႐ြယ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ျခင္းကုိ ယထာလာဘ သေႏၲာသ ဟု ဆုိပါသည္ ။

(၂) ယထာဗလ သေႏၲာသ
ယင္း သေႏၲာသ သည္ လုိအပ္သေလာက္ျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲျခင္း ၊ ေက်နပ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မိမိဧ။္ ျပည့္ဝေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္
ရွာေဖြရရွိသမွ်ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ပုိလွ်ံေအာင္မယူဘဲ မိမိအတြက္ လုိအပ္သေလာက္ျဖင့္သာ တုိင္းဆရယူေက်နပ္ျခင္း
သည္ ယထာဗလ သေႏၲာသ ပင္ျဖစ္သည္ ။

အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ၾကရာ၌ လုပ္သေလာက္ရရွိျခင္းမွာ အခါအခြင့္ သင့္မႈ ၊ လုပ္ရည္
ကုိင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈ ၊ လုပ္နည္းကုိင္နည္း မွန္ကန္မႈ ၊ အမွီသဟဲ ေကာင္းမြန္မႈ စသည့္ သမၸတၱိ ေလးပါး ျပည့္စုံမႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လုပ္ကုိင္သေလာက္ ရရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရရွိသည္ျဖစ္ေစ ရလာသေ႐ြ႕အား ေက်နပ္ေရာင့္ရဲလ်က္ မိမိအတြက္လုိအပ္သေလာက္သာ
တုိင္းဆယူငင္ၿပီး က်န္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းတုိ႔ကုိ လုိအပ္ေသာေနရာတုိ႔၌ အသုံးျပဳေစျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာသူတုိ႔ဧ။္ စိတ္ေနသေဘာထား
ျဖစ္ပါသည္ ။

သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ျမတ္ႏုိးေသာ က်င့္သုံးမႈလည္း မည္ပါသည္ ။ ယင္းသုိ႔ မွ်ေဝသုံးစြဲ က်င့္ႀကံမႈကုိ ယထာဗလ သေႏၲာသ ဆုိရသည္ ။

(၃) ယထာသာရုပၸ သေႏၲာသ
ယင္း သေႏၲာသ သည္ မိမိဧ။္ အဆင့္အတန္း အေျခအေနတုိ႔ကုိ ေလ့လာခ်ိန္ဆ၍ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေသာ ဥစၥာ ၊ ပစၥည္း ၊ ဝတၳဳ
မ်ားႏွင့္သာ သုံးေဆာင္ေရာင့္ရဲျခင္း ၊ ေက်နပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္ ။

မိမိဧ။္ဝင္ေငြျဖင့္ မွ်တလုံေလာက္ေစရန္ ရရွိႏုိင္ေသာ အစားအစာ ၊
အဝတ္အထည္ ၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူသုံးစြဲတတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္ ။

မိမိဧ။္ ဝင္ေငြႏွင့္ မမီေသာ အရာဝတၳဳ အသုံးအေဆာင္
မ်ားကုိ မမွန္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ ။

လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းတူ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။

ထုိသုိ႔ က်င့္သုံးေရာင့္ရဲႏုိင္ျခင္းကုိ ယထာသာရုပၸ သေႏၲာသ ဟု ေခၚဆုိရသည္ ။

စင္စစ္ေသာ္ကား ခ်မ္းသာသုခအတြက္ သေႏၲာသ တရားတုိ႔ကုိ အမွန္ပင္ က်င့္သုံးအပ္ပါသည္ ။

ဤကဲ့သုိ႔ ႀကိးစားက်င့္သုံးျခင္းသည္
အမွန္တကယ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္ ။

သေႏၲာသ တရားမ်ား ရိွသူႏွင့္ မရွိသူ တုိ႔မွာ အလင္း ႏွင့္
အေမွာင္ကဲ့သုိ႔ ျခားနားမႈမ်ဳိးျဖင့္ တေျဖာင့္မတ္မတ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေပသည္ ။

သေႏၲာသ တရားမက်င့္သုံးသူတုိ႔သည္ အမွားသံသရာ၌
လည္လ်က္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႏွင့္ ေဝးသည္ထက္ ေဝးသြားပါေတာ့သည္ ။

သေႏၲာသ တရားကုိ လက္ကုိင္ထား က်င့္သုံးသူမ်ားသည္
ယခုလက္ရွိ ဘဝတြင္လည္း အမွန္တကယ္ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရလ်က္ သံသရာမွ မလြတ္ေျမာက္ရန္ ဆြဲငင္ထားေသာ တဏွာကုိ
အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳိးႏွိမ္ျဖဳိဖ်က္ႏုိင္ကာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုို ရရွိပုိင္ဆိုင္ႏုိင္မည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သတည္း ။