က.. ခ်စ္သမီးေခမာ..
က်င္နာခံခက္ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ .. မစင္မၾကယ္ ပုပ္ေဟာင္ ညႇီေလွာင္ေသာ အနံ႔႐ွိေသာ ....

အထက္.. ေအာက္ .. တစက္စက္ယိုတတ္ေသာ လူမိုက္တို႔သည္ လြန္စြာ စံုမက္ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေစ့ေစ့ ၾကည့္႐ႈေလာ့..။

ခ.. မတင့္တယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု စိတ္၀ၚထင္ျခင္းမွာ တစ္ခုတည္းေသာ အာရံု႐ွိေသာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ ဘာ၀နာစိတ္ကို ပြားေစေလာ့..။

ကာယေကာ႒ာသ ၌ ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း သတိသည္ သင့္အား ျဖစ္ေစေလာ့..။ ၿငီးေငြ႔ျခင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေစေလာ့..။

ဂ... ခ်စ္သမီးေခမာ.. ဤ ငါ့ထံကပ္ခို မိန္းမ၏ကိုယ္သည္ အိုမင္း၇ြတ္တြ ပ်က္စီးရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္၏ ကိုယ္သည္ အိုမင္းရြတ္တြ ပ်က္စီးလတၱံ့..။

သင္၏ ကိုယ္သည္ မေသခင္ တင့္တယ္လွပသည္ဟု ထင္ရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါ့ထံကပ္ခို ဤမိန္းမ၏ ကိုယ္သည္ မေသခင္ တင့္တယ္လွပသည္ဟု ထင္ရ၏ ။

အတြင္း အပလည္း ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၌ တပ္မက္ေသာ ဆႏၵရာဂကို ပယ္စြန္႔ျဖတ္ေတာက္ေလာ့..။

ဃ.. ေပါင္း၍တည္ဟန္ သဏၭာန္ အေကာင္အထည္မ႐ွိဟု ခြဲထုစပ္ဖန္ အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ႈ့ေသာ ၀ိပႆ နာဥာဏ္ကိုလည္း ပြားေစေလာ့..။

ေထာင္လႊားေသာ မာနကို စြန္႔ပယ္ေလာ့ ။ ထိုသို႔စြန္႔ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၁ ပါးေသာမီး ၿငိမ္းကုန္သည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္ထုတ္ေခ်ာက္ ေရာက္ရလတၱံ့..။

င... ပင့္ကူေကာင္သည္ မိမိျပဳအပ္ေသာ ကြန္ယက္အသြင္ ပင့္ကူခ်ည္မ်ွဥ္သို႔ အစဥ္ေလ်ွာက္၍ ေနသကဲ့သို႔ အၾကင္သတၱ၀ါတို႔သည္ ရာဂျဖင့္ တပ္မက္ေမာကုန္၏ ။

ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ မိမိျပဳအပ္ေသာ #ကိေလသာအလ်ဥ္ခႏၶာအစဥ္သို့အစဥ္လိုက္၍ေနၾကကုန္၏ ။

ပညာ႐ွိတို႔သည္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ငဲ့ကြက္တြယ္တာ ျခင္းမ႐ွိဘဲ ပယ္စြန္႔ကုန္၍ ထိုကိေလသာအလ်ဥ္ ခႏၶာအစဥ္ က္ုိလည္း တစမက်န္ တြန္းလွန္ ျဖတ္ေတာက္ကုန္၍ နိဗၺာန္ ထုတ္ေခ်ာက္ သြားေရာက္ၾကကုန္၏ ။

.......××××××.........

ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ေခမာမိဘုရား သည္ ထိုေနရာ၌ပင္ #ေသာတာပတၱိဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလ သတည္း.....။....။....။