မႏုႆတၱ လူ႔ဘဝ ရေအာင္ခဲၾကမင္း ၊
ျဗဟၼာ့ျပည္က အပ္ကုိခ် ေျမကအပ္တစ္စင္း ၊
အပ္သြားခ်င္းသာ ထိဖြယ္ရာ ပမာမွတ္ၾကမင္း ၊
လူျဖစ္က်ဳိးမွ မခံရ ရႈံးလွေခ်ဧ။္မင္း ။

နင္ႏွင့္ နင့္ကံ စီရင္ဖန္ အမွန္ျဖစ္ေတာ့သည္ ၊
ဇာတိ ဇရာ မရဏာ မၾကာနင္ေတြ႕မည္ ၊
ဘယ္ႏွစ္ ဘယ္လ ေရာက္ခါမွ ကာလမေ႐ြးၿပီ ၊
ႀကီးငယ္မဟူ ကုိယ့္႐ြယ္တူ ခုမူေသလွၿပီ ၊
ဒါန သီလ ဘာဝနာ နင္သာျပဳသင့္ၿပီ ။

ကလ်ာဏ မိတၱ ပဏၭိတ ေပါင္းေဖၚရဧ။္မင္း ၊
နိဗၺာန္လမ္းစ ဤသုိ႔ျပ မွတ္ၾကႏွလုံးသြင္း ၊
အနိစၥေကာင္ ဒုကၡေကာင္ အနတၱေကာင္
အသုဘေကာင္ ထင္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္း ၊
ဤသုိ႔ထင္မွ မဂ္လမ္းစ ရမည္မွတ္စင္းစင္း ၊
မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး တက္၍စီး ျပည္ႀကီး အမတ နိေရာဓ
ရမည္မွတ္ၾကမင္း ။ ။

( ထြဋ္ေခါင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဧ။္ ကမၼ႒ာန္းလကၤာ )