အလွဴ ဒါန ျပဳၾကရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က်အတိုင္းေပးလွ ူနိုင္မွသာ
ျမတ္ေသာဒါန ျဖစ္ပါမည္။ျမတ္ေသာဒါန ေပးလွဴ နည္း(၅)နည္းကို ေလ့လာမွတ္သားမိသမွ်
ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။
၁။သဒၶါ ဒါန = ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွဴျခင္း။
၂။သကၠစၥ ဒါန = ရိုရိုေသေသ ေပးလွဴ ျခင္း။
၃။ကာလ ဒါန = အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွဴ ျခင္း။
၄။အနုဂၢဟိတ ဒါန = ပစၥည္း၀တၳဳ အေပၚတြယ္တာကပ္ျငိမႈကင္းစြာ ေပးလွဴ ျခင္း။
၅။အတၱာနဥၥ ပရဥၥအႏုပဟဥၥဒါန= မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွဴ ျခင္း။
၁။ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွဴ ျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထက္ရုပ္ဆင္းရူပကာ လွပ တင့္တယ္၍
လူပံုအလယ္တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး ကိုရေပမည္။
၂။ရိုရိုေသေသေပးလွဴ ျခင္းေၾကာင့္သူတစ္ပါး အေပၚ`၌ ၾသဇာေညာင္းျခင္း ထင္ေပၚျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး
ကို ရေပမည္။
၃။အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွဴ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ အလိုရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပည့္စံုရျခင္း အက်ိဳးကို
ရေပမည္။
၄။ပစၥည္း၀တၳဳေပၚတြင္ တြယ္တာကပ္ျငိျခင္းကင္းစြာေပးလွဴ ျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္း ဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ
ျပီး ၎ပစၥည္းဥစၥာတို ့အေပၚ `၌ ႏွေမ်ာ တြန္ ့တိုျခင္း မရွိ ေပးကမ္းလွ ူဒါန္းျခင္း သံုးစြဲျခင္းကိုျပဳနိုင္ေပမည္။
ပစၥည္း ၀တၳဳကို တြယ္တာကပ္ျငိျပီးလွဴ ဒါန္းမိပါက ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မစားရက္
မေသာက္ရက္ မလွဴ ရက္ မသံုးစြဲ ရက္ပဲ ႏွေမ်ာတြန္ ့တို ေစးႏွဲသူ ျဖစ္တတ္သည္။
၅။မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွဴ ျခင္းေၾကာင့္လွ ူဒါန္းရမႈအစုစု အတြက္ ပီတိ ျဖစ္ရေပမည္။
ဤသို ့မဟုတ္မူပဲ မိမိသူတစ္ပါးထိခိုက္ေစခဲ့ပါမူ(ဥပမာ-မိမိ တတ္နိုင္သည္ထက္ပို၍လွဴ ဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္
ျပီး ၎ အတြက္ ေၾကြးျမီမ်ားျဖင့္ ပူပန္ျခင္းမကင္းရေသာ္ အလွဴ ဒါန အတြက္ ပီတီျဖစ္ရမည္မဟုတ္သျဖင့္
ျပည့္စံုေသာ အလွဴ တစ္ခု မျဖစ္ေတာ့ေပ။)လွဴ သမွ်အတြက္ ကုသိုလ္ ျပည့္စံုစြာ အက်ိဳးမခံစားနိုင္
ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေဖၚျပပါနည္းအတိုင္းျပည့္စံုေသာအလွဴ ဒါန ကို စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါေစ။