သီလသည္ ကုိယ္က်င့္တရား ဆုိသည့္အေလ်ာက္ ခႏၶာကုိယ္ဧ။္ အျပဳအမူ ႏွင့္
ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိမႈတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ ကာယကံ နွင့္ ဝစီကံ တုိ႔ျဖစ္သည္ ။

ကာယကံ , ဝစီကံ ကုိမွ မထိန္းသိမ္းႏုိင္သူသည္ ေလာကီေလာကုတ္၌ အက်ဳိးယုတ္ဖုိ႔ပင္ျဖစ္သည္ ။

နိဗၺာန္သုိ႔ သြားရန္ က်င့္ႀကံရမည့္ မဂၢင္ ရွစ္ပါးတြင္ သီလမဂၢင္သုံးပါးသည္ အေျခခံ ျဖစ္သည္ ။

သီလမရွိပါက မည္သည့္ ကုသုိလ္အလုပ္မွ် လုပ္၍အက်ဳိး မရႏုိင္ေတာ့ေပ ။

သီလဆုိရာ၌ ကာယကံ သုံးပါး ႏွင့္ ဝစီကံ ေလးပါးျဖစ္သည္ ။ အဓိကအားျဖင့္ ငါးပါးသီလပင္ ျဖစ္သည္ ။

အမွန္အားျဖင့္ ေသာတာပန္ အရိယာ ပုဂၢဳိလ္ဧ။္ သီလမွာ ငါးပါးသီလကုိ အသက္စြန္႔၍ ေစာင့္ထိန္းျခင္းပင္။

သာမန္ ပုထုဇဥ္မ်ားအဖုိ႔ ငါးပါးသီလကုိ အၿမဲေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါက အက်ဳိးမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္ေလသည္ ။

ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းသူကုိ သိၾကားမင္းပင္ ရွိခုိးေလသည္ ။

ျပဳသမွ် ကုသုိလ္တုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစၿပီး
ရလာသည့္ အက်ဳိးသည္လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ျဖင့္ လက္ငင္းရရွိႏုိင္သည္ ။

သီလရနံ႔သည္ ျဗဟၼာျပည္တုိင္
ေမႊးျပန္႔ေလသည္ ။

သီလရွိသူအား နတ္တုိ႔ေစာင့္ေရွာက္ၾကၿပီး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းခ်မ္းသာရေလသည္ ။

ေလာကုတၱရာ သာမက ေလာကီအေရးတုိ႔ကုိလည္း အခက္အခဲမရွိ ၿပီးစီးႏုိင္သည္ ။

သီလရွိသူသည္ အနာေရာဂါ
ကင္းပစြာျဖင့္ အသက္ရွည္ရေလသည္ ။

ေနာက္ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္လည္း က်န္းမာ၍ အသက္ရွည္ေသာအက်ဳိးကုိရသည္ ။

မေတာ္တဆ ထိခုိက္ေသေၾကျခင္းေဘးမွလည္း လြတ္ကင္းရသည္ ။ သီလဧ။္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ ေရးမကုန္ႏုိင္ေတာ့ေပ ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ဧ။္ အႏၲရာယ္မ်ားလွေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ငါးပါးသီလကုိ လုံျခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္
အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္မွ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာရၿပီး လားရာဂတိကုိလည္း စိတ္ခ်ရသျဖင့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေသျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္သည္ ။

သုိ႔အတြက္ ညအိပ္ရာဝင္ ႏွင့္ နံနက္ အိပ္ရာထတုိ႔တြင္ ငါးပါးသီလေဆာက္တည္ၿပီး ေကာင္းမြန္ရုိေသစြာေစာင့္ထိန္းသင့္ေပသည္ ။

ေစာင့္ထိန္းခါစ၌ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလြတ္၍ေဖာက္ဖ်က္တတ္ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္ ။

အိပ္ရာဝင္ , အိပ္ရာထ ငါးပါးသီလမယူမီ ဦးစြာ သရဏဂုံ ေတာင္းခံၿပီးမွ ေဆာက္တည္ရသည္ ။

သရဏဂုံ ေတာင္းရန္ - -

၁။ ဆင္းရဲကုိေဖ်ာက္ ၊ ခ်မ္းသာေရာက္ ၊ ေစာင့္ေရွာက္ဘုရား ကုိးကြယ္ဧ။္ ။
( ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ )

၂။ ဆင္းရဲကုိေဖ်ာက္ ၊ ခ်မ္းသာေရာက္ ၊ ေစာင့္ေရွာက္တရား ကုိးကြယ္ဧ။္ ။
( ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ )

၃။ ဆင္းရဲကုိေဖ်ာက္ ၊ ခ်မ္းသာေရာက္ ၊ ေစာင့္ေရွာက္သံဃာ ကုိးကြယ္ဧ။္ ။
( သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ )

ဒုတိယအႀကိမ္ ( ဒုတိယမၸိ ) ၊ တတိယအႀကိမ္ ( တတိယမၸိ ) ၊ သုံးႀကိမ္ဆုိပါ ။

ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ရန္ - -

၁။ သူ႔အသက္လဲ ၊ မသတ္ဘဲ ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။ ( ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ )

၂။ သူ႔ဥစၥာလဲ ၊ မခုိးဘဲ ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။ ( အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ )

၃။ ကာမဂုဏ္လဲ ၊ မမွားဘဲ ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။ ( ကာေမသုမိစၧာရာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ )

၄။ လိမ္ညာ၍လဲ ၊ မေျပာဘဲ ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။ ( မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာဒံ သမာဒိယာမိ )

၅။ ေသအရက္လဲ၊ မေသာက္ဘဲ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။ ( သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ )

*မူးယစ္ေဆးလဲ ၊ မသုံးစြဲ ၊ အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္မည္ ။

အေသအခ်ာ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိ ျပဳပါဧ။္ အရွင္ဘုရား ။

( အာမ ဘေႏၲ ပါ အရွင္ဘုရား )