မိဘ သားသမီး ၊ ညီ အစ္ကုိ ၊ ေမာင္ ႏွမ စသည္တုိ႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္မႈကုိ " ၅၂၈ အခ်စ္ " ဟု လူသိမ်ားသည္ ။

ယင္းအခ်စ္ကုိ " သံေယာဇဥ္ အခ်စ္ " ဟူ၍ ေခၚဆုိႏုိင္သည္ ။ သံေယာဇဥ္ ဧ။္ အနက္မွာ ဖြဲ႕ခ်ည္တတ္ေသာ ၊ အေႏွာင္ အဖြဲ႕ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္ ။
သုိ႔အတြက္ ထုိအခ်စ္သည္ မလြတ္လပ္ ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ , ေတြးေတာပူပန္ရမႈ တုိ႔ျဖင့္ ခ်စ္ရေသာေၾကာင့္ မြန္ျမတ္ျပည့္စုံေသာ အခ်စ္စစ္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ ။

ေယက္်ား မိန္းမတုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ခင္မႈကုိ " ၁၅၀၀ အခ်စ္ " ဟု လူသိမ်ားသည္ ။ ယင္းအခ်စ္ကုိ " ကာမ ရာဂ အခ်စ္ " ဟူ၍ ေခၚဆုိႏုိင္သည္ ။
ကာမရာဂမွာ တပ္မက္ျခင္း , စြဲလန္းျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မရရင္ မေနႏုိင္၊ မရွိရင္မျဖစ္၊ မေတြ႕ရရင္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ဟူသည့္ ျပင္းျပစြာေသာ ပူေလာင္မႈကုိ
ခံစားေစေသာေၾကာင့္ မြန္ျမတ္ျပည့္စုံေသာ အခ်စ္စစ္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ ။

ခႏၶာ ကုိ, မိမိဧ။္ကုိယ္အျဖစ္ စြဲေသာအယူ (အတၲ ဒိ႒ိ) ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ ကုိ မိမိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္း (အတၲသိေနဟ) ဟူေသာ အခ်စ္ကုိေတာ့ သာမန္လူအမ်ား
ေျပာဆုိျခင္း , သတိထားမိျခင္း မျဖစ္ၾကေပ ။ ဤအခ်စ္သည္ အေရအတြက္ျဖင့္ေဖၚျပရပါက အျခားေသာ အခ်စ္မ်ားထက္ အဆေပါင္း သိန္းသန္း မက ရွိသည္။

၅၂၈ ႏွင့္ ၁၅၀၀ အခ်စ္တုိ႔သည္ ယင္း မိမိကုိယ္ ကုိ မိမိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္းမွ ေပါက္ဖြားလာရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၅၂၈ အခ်စ္၌ မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အတြက္သာ
စုိးရိမ္ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾက ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကသည္ ။ ၁၅၀၀ အခ်စ္၌ မိမိဧ။္ အလုိ (ကာမရာဂ) ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သူကုိသာ စြဲလန္းႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကသည္ ။

ဤသုိ႔လွ်င္ စုိးရိမ္ပူပန္ရေသာ(၅၂၈)အခ်စ္ ၊ စြဲလန္းတပ္မက္ရေသာ (၁၅၀၀) အခ်စ္ တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ ကုိ မိမိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚလာရဧ။္ ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ ကုိ မိမိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ အျပစ္အႀကီးဆုံးေသာ အခ်စ္ ဟူ၍ ျမတ္ဘုရား မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။
{ မိမိကုိယ္ ကုိ မိမိ ခ်စ္ေသာအခ်စ္ကုိ ပယ္ခြာပေပ်ာက္ႏုိင္ရန္ ဗုဒၶလမ္းစဥ္မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိေပ(စကားခ်ပ္)} ။

ေမတၲာအခ်စ္ကုိ ေအးျမေသာ အခ်စ္ဟု လူသိမ်ားသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ ေမတၲာအေယာင္ျဖင့္ တဏွာအခ်စ္ကုိ လြဲမွားျမင္တတ္သျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံမႈ မျဖစ္ေသးဟု ဆိုရသည္ ။

ျဗဟၼစုိရ္တရား ႏွင့္ အညီ ခ်စ္ႏုိင္မွသာ မြန္ျမတ္ျပည့္စုံေသာ အခ်စ္စစ္ ဟူ၍ ေခၚဆုိရေပမည္ ။ ျဗဟၼစုိရ္ တရားတြင္ ေလးပါးရွိသည္ ။ ယင္းတုိ႔မွာ :--
ေမ တၲာ ၊ က ရု ဏာ ၊ မု ဒိ တာ ၊ ဥ ေပ ကၡာ ၊ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္ ။

ေမတၲာ အခ်စ္သည္ သူ႔အက်ဳိးကုိ လုိလားေသာ အခ်စ္ ။
ကရုဏာ အခ်စ္သည္ သူ႔အက်ဳိး ပ်က္စီးျခင္းကုိ စာနာ ေထာက္ထားေသာ အခ်စ္ ။

မုဒိတာ အခ်စ္သည္ သူ႔အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းျခင္းကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ေသာ အခ်စ္ ။

ဥေပကၡာ အခ်စ္သည္ - - -

ေမတၲာအခ်စ္နည္းတူ သူ႔အက်ဳိးကုိလုိလားသည္ ၊ သည့္အျပင္ မိမိ အက်ဳိးကုိလည္း အနစ္နာ ခံႏုိင္သည္ ။

ကရုဏာအခ်စ္နည္းတူ သူ႔အက်ဳိးပ်က္စီးျခင္းကုိ စာနာေထာက္ထားသည္ ၊ သုိ႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း မျဖစ္ ။

မုဒိတာအခ်စ္နည္းတူ သူ႔အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းျခင္းကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့သည္ ၊ သုိ႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ အားရႏွစ္သိမ့္ျခင္း မျဖစ္ ။

ဥေပကၡာအခ်စ္သည္ သနားၾကင္နာ , ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ , ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြ , စြဲလန္းတပ္မက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္သည္ကုိ နားလည္
လက္ခံၿပီး ခံစားမႈ အလ်င္းကင္းကာ သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အစစ ရည္႐ြယ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျခင္းကုိ ေခၚရသည္ ။

ဥေပကၡာ အခ်စ္ျဖင့္ ခ်စ္တတ္ေသာသူအတြက္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ၊ မည္သည့္ကိစၥ ဟူသမွ်တုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း
တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈမျဖစ္ ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ သတၲဝါတုိင္းကုိ ညီတူညီမွ် ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးႏုိင္ေပသည္ ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼစုိရ္ တရားေလးပါးႏွင့္ အညီ ခ်စ္တတ္မွသာ မြန္ျမတ္ျပည့္စုံေသာ အခ်စ္စစ္ ျဖင့္ ခ်စ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။