အရွင္ေဇယ်ာပ႑ိတ( ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္) မိုးညွင္းသိ ၤဂီေက်ာင္းတိုက္ ၏ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးကန္ေတာ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဆရာေတာ္အား ဤစာစုျဖင့္ ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား........။
ုုု
ဘုရားတပည္႔ေတာ္သည္သံသရာအစမွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္-
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာ၀က မဟာ သာ၀က ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမားတို႕၏အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိ ဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို႔ကို ဆည္းပူးျဖည္႔က်င့္လွ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ လူပုဂိၢဳလ္၊ရဟန္းပုဂိၢဳလ္ ၊ အရိယာပုဂိၢဳလ္ တို႔၏ အေပၚ၌
* ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႕ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမားတို႕၏အေပၚ၌
* ထမင္းတလုပ္၊ ေရတလုပ္ စသည္ျဖင့္ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂိၢဳလ္ တို႔၏ အေပၚ၌
ကာယကံ ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့သည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုအျပစ္တု႕ိကိုေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳး
ငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား........။
သို႕႔ရွိခိုး ပူေဇာ္ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံေစတနာ
တို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ ေဘးေရာဂါအ ႏၱရာယ္ အေပါင္းတို႔မွကင္းေ၀းျပီးလွ်င္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မႈေသာ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား ကိုေကာင္းစြာ
သိျမင္ ျပီးနိဗၼ့ာန္သို႔၀င္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား။
ေလာကီ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႕သည္လည္း စိတ္ႀကံတိုင္း ၊ေတာင္းတတိုင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျပည္႔စံု၍ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း
ေအးခ်မ္းရပါေစသား အရွင္ဘုရား။

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါး ပူေဇာ္ရျခင္း၏အက်ိဳး

၁။ အစားအစာ မရွားပါးျခင္း။
၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း။
၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးႏွင့္ ကင္းေ၀းႏိုင္ျခင္း
၄။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားျခင္း။
၅။ ပရိသတ္အလယ္၌ တင့္တယ္စြာေနႏိုင္ျခင္။
၆။ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ေက်ာ္ေဇာျခင္း။
၇။ အေျခြအရံ မ်ားျခင္း။
၈။ စီးပြားဥစၥာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း။
၉။ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႕ ေသာ္ အကူအညီရျခင္း။
၁၀။ သားေကာင္းသမီးေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း။

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးျပစ္မွားမိပါက သင့္တတ္ေသာ ဒဏ္ဆယ္ပါး

ေသြးအန္ျဖစ္လြယ္ ၊ ေရာင္း၀ယ္ကုန္ရွဳံးျခင္း ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအဂၤ ါ
ႏူနာကုဌ၊ ရူးၾကေဖာက္ျပန္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊
ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ ၊ ေသကြဲ သားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊
ေနအိမ္မီးေလာင္ ၊ဒုကၡေကာင္သည္ ၊ လူ႕ေဘာင္ ဒီဌ
ေတြ႔ႀကံဳရ၍ ေသကငရဲ ၊ကမာၻစြဲ၏
ဤ ဆယ္ပါးအျပင္ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုဥာဏ္ကိုလည္း တားႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ေနအိမ္တြင္ မိသားစုမ်ားအခါအားေလ်ာ္စြာ ကန္ေတာ့ပါ။

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးကန္ေတာ့ရာတြင္လိုအပ္သာ ၀တၱဳမ်ား

၁။ ဓာတ္ေတာ္တစ္ဆူ ပူေဇာ္ထားပါ။
၂။ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၀) တိုင္
၃။ ေသာက္ေတာ္ရည္ (၁၀) ခြက္
၄။ သစ္သီး (၁၀) မ်ိဳး
၅။ ဘုရားပန္း (၁) မ်ိဳး တင့္တင့္တယ္တယ္ ပူေဇာ္ထားပါ။
ဤ ဓမၼဒါန စာေစာင္ႏွင့္ စပ္သမွ်အားလံုး က်န္းမာက်ပါေစ ။ ရက္တိုတိုႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၼ့ာန္ေရာက္ၾကပါေစဟူ၍ ရင္တြင္းက လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ သာဓု ေခၚမိပါသတည္း။