အေခြ(၁) ၀ိပႆနာျမတ္တရားေတာ္မ်ား

၁။ အ၀ိဇၨာဦးစီးပုံႏွင့္ တဏွာဦးစီးပုံ Download
၂။ အိုးကြဲ၊ပန္းကန္ကြဲ၊ ျဖစ္ပ်က္ဥပမာျပ Download
၃။ ႏွလံုးသြင္းမွန္ပံုႏွင့္မွားပုံ Download
၄။ အထင္ႏွင့္အယူအဆကိုပယ္တာ Download
၅။ ျမိဳ႔စြဲ၊အိမ္စြဲ၊လူစြဲဒိ႒ိျဖဳတ္ Download
၆။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ ျပတ္ေၾကာင္း(၃)မ်ိဳး Download
၇။ ႏွလံုးသြင္းမွန္တာႏွင့္မွားတာ Download
၈။ သီလေပးႏွင့္ပညတ္ပရမတ္ခြဲျပပံု Download
၉။ ခ်စ္မုန္းမပါလင္မယားကြာ Download
၁၀။ ေလာသကတိႆရဟန္းအေၾကာင္း Download
၁၁။ မယ္ပဋာအေၾကာင္း Download
၁၂။ ေစတနာအတိုင္းအက်ိဳးေပးပံု Download
၁၃။ ရွင္စူဠပန္အေၾကာင္း Download
၁၄။ ဆြမ္းတကာတိႆအေၾကာင္း Download