အေခြ(၁) ဗုဒၶအလိုက်ေနထိုင္နည္းတရားေတာ္

၁။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁ Download
၂။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၂ Download
၃။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၃  Download
၄။ သင္တန္းတရားေတာ္-  အပိုင္း ၄  Download
၅။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၅  Download
၆။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၆  Download
၇။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၇  Download
၈။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၈  Download
၉။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၉  Download
၁၀။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၀  Download
၁၁။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၁  Download
၁၂။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၂  Download
၁၃။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၃  Download
၁၄။ သင္တန္းတရားေတာ္-  အပိုင္း ၁၄  Download
၁၅။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၅  Download
၁၆။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၆ Download
၁၇။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၇ Download
၁၈။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၈ Download
၁၉။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၁၉ Download
၂၀။ သင္တန္းတရားေတာ္ - အပိုင္း ၂၀ Download